BEAUTICIAN BATCH 8

Class1

https://youtu.be/RXyA24DHSec

Class 2

https://youtu.be/iibZCApXvE4

Class 3

https://youtu.be/wi6wIRgOPwk

Class 4

Class 5

https://www.youtube.com/watch?v=T09eQTRYdx4

Class 6

https://www.youtube.com/watch?v=oMxxnxFPIrQ

Class 7

https://youtu.be/357N40WUq6U

Class 8

https://youtu.be/O4HQvvENrTA

Class 9

https://youtu.be/CKxtBPCDRDs

Class 10

https://youtu.be/f7u6qS11eO0

Class 11

https://youtube.com/watch?v=5x7hVSeHBhs

Class 12

https://youtu.be/rMYUaw2VIwU

Class 13

https://youtu.be/I98EJtaowy4

Class 14

Class 15

Class 16

Class17

Class 18

Class 19

Class 20

Class 21